Ogólne warunki sprzedaży usługi / Regulamin korzystania z usługi


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z platformy OptimizeXML.com, służącej do optymalizacji danych w przesłanych plikach Google Shopping oraz korzystania ze strony internetowej.

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejsze Ogólne warunki sprzedaży usługi / Regulamin korzystania z usługi. Przez Regulamin należy rozumieć również Załączniki do Regulaminu.

2. Usługi - świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego usługi takie jak:

a) Dodanie i optymalizacja pliku XML Shopping

b) Newsletter oraz SMS Marketing;

c) Przeglądanie wybranych treści Serwisu Internetowego, korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego;

korzystanie z formularza rejestracji i logowania w Serwisie Internetowym, umożliwienie nawiązania kontaktu z Usługodawcą poprzez Serwis Internetowy.

3. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c. (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej), na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi.

4. Konto – wydzielona część Serwisu Internetowego umożliwiające Użytkownikowi dodawanie i optymalizację pliku XML Shopping. Warunkiem niezbędnym do posiadania konta, jest rejestracja przez użytkownika w Serwisie Internetowym. Konto serwisu OptimizeXML.com zawiera zapisane dane Użytkownika (podane przez Uzytkownika w Formularzu Rejestracyjnym), do których Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła.

5. Usługodawca – ICBM Polska Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. ICBM Polska Sp. z o.o. jest ​wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000722260, NIP:9571102721, REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł. 6. Serwis Internetowy – witryna internetowa (strona WWW) Usługodawcy działająca pod adresem: OptimizeXML.com oraz aplikacja internetowa dostępna pod adresem app.optimizexml.com - umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do Usługi

7. Formularz Rejestracji – formularz zamieszczony w Serwisie Internetowym umożliwiający rejestrację Użytkownikowi w Serwisie Internetowym za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać dostęp do Konta.

8. Cennik – dokument udostępniony w Serwisie Internetowym pod url http://www.optimizexml.com/cennik określający wysokość aktualnych opłat Abonamentowych za Dodanie i optymalizację pliku XML Shopping

9. XML Shopping – plik XML stworzony zgodnie ze specyfikacją danych produktów dostępna pod adresem https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=pl w dniu 25.03.2018

§2 Zakres usług

1. Usługodawca świadczy, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, na rzecz Użytkownika usługę zarządzania i optymalizacji danych przesłanych za pośrednictwem XML Shopping do Serwisu Internetowego.

2. Usługa dostępna jest 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w $5 ust. 3.

3. Użytkownik, aby móc korzystać z Usługi określonej w $2 ust. 1 musi spełnić niezbędne wymagania techniczne:

a) połączenie z siecią Internet i aktywny e-mail

b) zainstalowany system operacyjny Windows

c) przeglądarka internetowa typu Google Chrome

d) ekran o minimalnej rozdzielczości 1280x768 pikseli;

4. Prezentowane informacje oraz dane w Serwisie Internetowym mają charakter informacyjny.§3 Rejestracja w Serwisie Internetowym

1. Warunkiem korzystania z Usługi jest rejestracja Użytkownika w Serwisie. Konieczność rejestracji nie dotyczy Usługi określonej w §1 ust. 2 pkt. c.

2. Rejestracja w Serwisie Internetowym jest darmowa.

3. Rejestracja w Serwisie Internetowym wymaga:

a) Zapoznania się z Regulaminem

b) Uzupełnienia danych rejestracyjnych umożliwiających założenie konta (login i hasło)

c) Złożenie oświadczenia woli, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz, że rozumie i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia

d) złożyć oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę przed upływem 14 (czternasto) dniowego terminu na odstąpienie od Umowy oraz ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych oraz oświadczenie woli o zrozumieniu i pełnej akceptacji tego, że Użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych, jeżeli zostaną one w pełni wykonane przez Usługodawcę

e) nacisnąć przycisk „Zarejestruj”.

4. Spełnienie przez Użytkownika wszystkich warunków określonych w §3 ust 3 oznacza zawarcie umowy. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.

5. Logowanie możliwe jest poprzez wpisanie danych podanych podczas rejestracji (Login i hasło).

§4 Obowiązki Użytkownika

1. Usługobiorca zobowiązany jest do:

a) informowania Usługodawcę o wszelkich zmianach w danych rozliczeniowych pod rygorem skutecznego doręczenia wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,

b) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

c) nie naruszania praw osób trzecich

d) Ochrony loginu i hasła przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W przypadku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych do logowania Użytkownika, zobowiązany jest on do niezwłocznej zmiany hasła oraz powiadomienia o powyższym incydencie Usługodawcę,

e) przestrzegania zasad bezpiecznego używania Internetu.

f) Korzystania z programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.

§5 Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca ma prawo do zablokowania konta każdego Użytkownika, który łamie zasady zapisane w tym Regulaminie i wypowiedzenia zawartej umowy.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić jak największy poziom Usługi

3. Usługodawca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć Serwis Internetowy w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace te, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy.

Przerwy techniczne w działaniu Serwisu Internetowego nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Usługobiorców oraz jakichkolwiek innych osób.

4. Usługodawca ma prawo informować o współpracy z Usługobiorcom w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu. W ramach powyższego uprawnienia, Usługodawca jest uprawniony do wykorzystania wszelkich znaków towarowych, graficznych, loga itp. Usługobiorcy.

§6 Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niego w szczególności spowodowane awariami sieci Internet lub łącz telekomunikacyjnych, a tym samym nie gwarantuje ani parametrów dostępności a przydatności Serwisu.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Usługodawcy,

b) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

c) szkodę wynikającą z dostępu do Konta lub Profilu Usługobiorcy osób nieuprawnionych, które są konsekwencją działań Usługobiorcy,

d) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy ograniczona zostaje do winy umyślnej Usługodawcy. Ponadto górna granica odpowiedzialności odszkodowawczej Usługodawcy bez względu na ilość naruszeń ograniczona zostaje do 5 krotności wysokości wynagrodzenia Usługodawcy za jeden okres rozliczeniowy.

§7 Polityka prywatności

1. Usługobiorca decyduje o zakresie danych wprowadzonych i gromadzonych w związku z korzystaniem z Usługi oraz administruje danymi wprowadzonymi przez użytkowników tej usługi. Usługodawca nie weryfikuje rodzaju danych wprowadzonych przez użytkowników usługi i nie ingeruje w ich treść. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wprowadzenia danych.

2. Dane osobowe Użytkownika, dobrowolnie przekazane Usługodawcy w związku z procesem tworzenia Konta i w związku ze składanymi przez Użytkownika zamówieniami przechowywane są na serwerze Usługodawcy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Usługodawcy lub w siedzibie operatora związanego umową z Usługodawcą i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej jest Usługodawca.

4. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

5. Usługodawca przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usługi, 6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Użytkownik wyraża dodatkową zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych (informowania Usługobiorcy o usługach Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących).

8. Serwis Internetowy przetwarza adres IP (Internet Protocol) Użytkownika uzyskany w trakcie połączenia internetowego w celach technicznych oraz statystycznych, jak i w celu ewentualnej identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszeń Regulaminu.

9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług, Serwis Internetowy korzysta z niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez Serwis Internetowy i zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika (pliki cookies). Pliki cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej Użytkownika z Serwisem Internetowym.

10. Użytkownika może w dowolnym momencie trwania Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych zmienić ustawienia swoje przeglądarki internetowej tak, aby nie akceptowała zapisywania plików cookies. Użytkownik musi mieć jednak na uwadze, że nieakceptowanie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego oraz Usług.

11. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki internetowej, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, oznacza dorozumiane wyrażenie zgody przez Użytkownika na zapisywanie plików cookies Serwisu Internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika.§8 Usługa Dodania i optymalizacji pliku XML Shopping

1. Usługa świadczona jest wyłącznie w wypadku wprowadzenia do Serwisu internetowego zgodnego ze specyfikacją https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=pl pliku XML.

2. Korzystanie z usługi jest płatne.

3. Informacja o aktualnych cenach znajduje się pod adresem: http://www.optimizexml.com/

4. Użytkownika obowiązuje cena zgodnie z datą płatności za okres rozliczeniowy.

5. Opłata pobierana jest za okres 1 miesiąca, 3 miesięcy, 12 miesięcy. Użytkownik sam decyduje okres za który chce opłacić usługę.

6. Pierwszy – 1 miesiąc jest bezpłatny. Opłata pobierana jest od drugiego miesiąca, z góry.

7. Brak dokonania opłaty powoduje wstrzymanie wykonywania Usługi Dodania i optymalizacji pliku XML Shopping.

8. Wstrzymanie Usługi nie jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej umowy.

9. Za okres wstrzymania Usługi, żadna opłata nie jest pobierana.

§9 Reklamacje i rozwiązanie umowy

W celu rozwiązania Umowy lub złożenia Reklamacji Użytkownika wysyła na e-mail: lukasz@strategicgroup.pl wiadomość, w której żąda usunięcia Konta lub opisuje treść reklamacji. Użytkownik może w każdej chwili trwania Umowy i z każdego powodu zażądać usunięcia Konta

§10 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian treści Regulaminu. O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje każdego Usługobiorcę za pośrednictwem e-maila oraz publikując zmieniony Regulamin w Serwisie Internetowym. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę o ile nie złoży on wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia go o zmianach Regulaminu.

2. Oświadczenia woli złożone przez Usługodawcę i Usługobiorcę w formie elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) będą równoważne oświadczeniom złożonym w formie pisemnej.

3. Wszelkie ewentualne spory, Usługodawca i Usługobiorcy zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy.

Ogólne warunki sprzedaży usługi / Regulamin korzystania z usługi wchodzi w życie z dniem: 23 marca 2018.